Følg os på Facebook

JBK´s VEDTÆGTER

Foreningens navn og hjemsted
§ 1
Klubbens navn er Juelsminde Billard Klub, forkortet JBK, stiftet 1973.
Klubbens hjemsted er Hedensted kommune.


Klubbens formål
§ 2
Klubbens formål er at fremme og dyrke billardsporten i og omkring Juelsminde.


Medlemskab af organisation
§ 3
Klubben er medlem af Den Danske Billard Union, og dermed af Danmarks Idræts-Forbund, og underkastet disses love og bestemmelser.


Optagelse af medlemmer
§ 4
Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage alle som er fyldt 19 år.

Pensionister optages til reduceret kontingent mod at spille inden kl. 16.00.

Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage alle i alderen op til 19 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Som passive medlemmer kan enhver optages.

Ethvert medlem der er fyldt 16 år, kan få udleveret et nøglekort til klubbens lokaler, til en pris af kr. 250,- hvoraf depositum på kr. 100,-

Medlemmerne forpligter sig til at overholde ordensreglerne for klubben. Ordensreglement er ophængt i klubben.

Som hovedregel er ethvert medlem erstatningspligtig for enhver skade, han/hun påfører de af klubben benyttede materialer og ejendele.


Udmeldelse
§ 5
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sin kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.
Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.
For meget betalt kontingent tilbagebetales ikke.


Kontingent og kontingentopkrævning
§ 6
Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet betales enten halvårligt eller helårligt forud, skæringsdatoen er d.1/3 & 1/9.


Udelukkelse.
§ 7
Bestyrelsen kan udelukke et medlem i en kortere periode (op til nogle måneder), når særlige forhold giver anledning hertil.

Hvis bestyrelsen vurderer, at der er grundlag for udelukkelse, skal det pågældende medlem, forinden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have mulighed for at fremføre sin sag for et flertal af bestyrelsens medlemmer. Bliver medlemmet udelukket, skal dette meddeles skriftligt, indeholdende en begrundelse for udelukkelsen, samt en tidsfrist for hvornår det påtalte forhold skal være bragt i orden.

Bringes det påtalte forhold i orden indenfor tidsfristen, ophører udelukkelsen uden videre.

Bringes det påtalte forhold ikke i orden indenfor tidsfristen, kan bestyrelsen forlænge udelukkelsen, eller skride til eksklusion (jvf. § 8).


Eksklusion
§ 8
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Hvis bestyrelsen vurderer, at der er grundlag for eksklusion, skal det pågældende medlem, forinden bestyrelsen stemmer om eksklusionen, have mulighed for at fremføre sin sag for den samlede bestyrelse. Bliver medlemmet ekskluderet, skal dette meddeles skriftligt, indeholdende en redegørelse for eksklusionsgrunden.

Et medlem der er ekskluderet af bestyrelsen, kan, hvis vedkommende ønsker det, få spørgsmålet om eksklusion afgjort ved førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal i givet fald sørge for, at sagen sættes på dagsordenen under punktet "forslag til behandling". Af indkaldelsen til generalforsamlingen skal det fremgå, at spørgsmålet om eksklusion skal behandles. Bestyrelsen skal, senest 3 uger før generalforsamlingen, sende en skriftlig indbydelse til generalforsamlingen til det ekskluderede medlem.

Ønsker det ekskluderede medlem ikke at møde frem på generalforsamlingen, eller er vedkommende forhindret i at møde frem, kan medlemmet skriftligt redegøre for sine synspunkter. Denne redegørelse skal dirigenten læse op for forsamlingen. Generalforsamlingen træffer herefter en afgørelse. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.

Et medlem der er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan, indenfor 2 år efter beslutning om eksklusion, kun optages på ny som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning, og med samme majoritet som ved eksklusionen. Efter 2 år fra beslutning om eksklusion, er det bestyrelsen der træffer afgørelse om nyt medlemskab. I særlige tilfælde kan bestyrelsen henlægge beslutningen til generalforsamlingen.


Ordinær generalforsamling
§ 9
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i Marts/April måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig opslag i klubben samt indrykning i lokalt blad eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være Formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling
§ 10
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
2a. Formandens beretning
2b. Turneringslederens beretning
2c. Valg af årets spiller
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af formand (lige år).
8. Valg af kasserer (ulige år).
9. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (lige år).
10. Valg af 1 medlem til bestyrelsen (ulige år)
11. * Valg af 1 medlem til ungdomsudvalget (lige år)
12. * Valg af 1 medlem til ungdomsudvalget (ulige år)
13. Valg af en 1. suppleant til bestyrelsen (hvert år).
14. * Valg af udvalg.
15. Valg af 1 revisorer (hvert år).
16. Eventuelt.

* Hvis behovet opstår
Formandens beretning indsendes til kommunen efter generalforsamlingen, sammen med regnskabet.


Generalforsamlingens ledelse
§ 11
Til at lede generalforsamlingen vælger denne en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelse eller faste udvalg.

Generalforsamlingens beslutninger træffes, ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 8, § 18 og § 19. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring fra mindst 1 stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.


Ekstraordinær generalforsamling
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, med angivelse af det/de emner der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter begæring er fremsat overfor bestyrelsen. Af indkaldelsen skal fremgå hvilke emner, der skal behandles på generalforsamlingen.

Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling.


Bestyrelsen
§ 13
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsentere klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en ungdomsleder, en turneringsleder og yderligere 1 medlem. Alle vælges for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte.

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med ungdomsleder, turneringsleder samt menigt medlem.

Min. 50 % af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende i Juelsminde kommune.


* Ungdomsudvalg (hvis behovet opstår)
§ 14
Ungdomsudvalget består af 3 medlemmer. Ungdomslederen har automatisk sæde i ungdomsudvalget.

Udvalget er ansvarlig for instruktion og træning af ungdomsspillere.Ungdomsudvalget skal sørge for at ungdomsspillerne får afviklet deres turneringer efter JBU’ regler.


Konstituering og tegningsret
§ 15
Bestyrelsen konstituerer sig snarest muligt, dog inden 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med ungdomsleder og turneringsleder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller kasseren er tilstede. I formandens forfald indtræder kasseren i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, kasseren samt et medlem mere af bestyrelsen i forening.

Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt.


Regnskab og budget
§ 16
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning. Budget skal ligeledes forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab, status og budget skal forelægge i kopi til uddeling på generalforsamlingen. Hvis muligt kan regnskabet desuden bekendtgøres for
medlemmerne inden generalforsamlingen.


Revision
§ 17
På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 1 kritisk revisorer.

Revisoren skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Revisoren har til enhver tid adgang til at foretage uanmeldt kasseeftersyn.


Vedtægtsændringer
§ 18
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forsalget.


Klubbens opløsning
§ 19
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forsalget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes, med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af klubbens opløsning skal dennes midler og ejendom stilles til bestyrelsens disposition til dækning af klubbens eventuelle gæld. De efter gældsdækningen tilbageblevne værdier realiseres, og beløbet hensættes på en konto i 5 år. Startes der ikke forinden en ny billardklub i Juelsminde området, tilfalder beløbet en eller flere sportsaktiviteter i Juelsminde efter Folkeoplys-ningsudvalgets skøn.


Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen d. 08/04-2002.
Vedtægtsændringer godkendt på generalforsamlingen d. 29/03-2010.Formand

Kasserer

Turneringsleder

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem